Algemene Voorwaarden

Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog (Februari 2020)

1 Algemeen

1.1  Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan

onder:
(a) Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten en/of van Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog een aanbieding (daartoe) heeft ontvangen;
(b) Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog: ZZPer, gevestigd te Nijmegen;
(c) Opdracht/Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog, waarbij Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten en/of diensten te verlenen.

In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke Opdracht beschouwd. Onder ‘Opdracht’ dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval ‘deelopdracht’ of ‘vervolgopdracht’ te worden verstaan.

1.2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog

Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Dan zullen deze bepalingen met voorrang gelden.

Indien Kathi Künnen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen wel de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

Artikel 2. Offerte, overeenkomsten, opdrachten

2.1. Alle schriftelijke offertes van Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig.

2.2. Offertes van Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog bevatten een omschrijving van de werkzaamheden, honorarium, eventuele bijkomende kosten.

2.3. De in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

2.4. Overeenkomsten komen tot stand nadat een aanbieding van Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog door de opdrachtgever schriftelijk is aanvaard. Kathi

2.5 De in aanbiedingen en overeenkomsten genoemde tijdsduur is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.6 Overeenkomsten eindigen na afloop van de afgesproken werkzaamheden

Artikel 3. Wijziging van de opdracht

3.1 Indien opdrachtgever de in de overeenkomst vermelde opdracht wijzigt of aanvult na acceptatie of tijdens de uitvoering, zal dit Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog alleen binden, indien Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog dit schriftelijk aanvaardt en de opdrachtgever de daarvoor verschuldigde meerkosten vergoedt.

3.2 Indien de wijziging leidt tot een prijsstijging van meer dan 10% en haar grond vindt in omstandigheden die buiten Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog zijn gelegen, is Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog gerechtigd de opdracht terug te geven als de opdrachtgever weigert deze meerkosten te betalen

Artikel 4. Tussentijdse beëindiging

4.1 Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever blijft deze de eventueel reeds ingediende facturen verschuldigd, indien Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog reeds met de feitelijke uitvoering is begonnen.

Artikel 5. Annulering

5.1 Indien opdrachtgever een overeengekomen en

door Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog ingeplande opdracht annuleert of verzet, is deze

– een maand van tevoren 50% van het overeengekomen honorarium

– tot twee weken van tevoren 75% van het overeengekomen honorarium

– 10 werkdagen van tevoren 100% van het overeengekomen honorarium

verschuldigd.

5.2 Indien opdrachtgever een specifiek onderdeel van een uit meerdere onderdelen samengestelde opdracht binnen 1 week voor aanvangsdatum annuleert of verzet, wordt voor het betreffende onderdeel een bedrag in rekening gebracht op basis van het geldende uurtarief.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Alle door Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog te factureren bedragen zijn exclusief BTW.

6.2 Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog is gerechtigd de door haar verrichte werkzaamheden periodiek aan Opdrachtgever te factureren.

6.3 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan aan Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog onder vermelding van het factuurnummer op het in de factuur vermelde rekeningnummer.

6.4. Indien de factuur van Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog niet binnen de gestelde termijn is betaalden, na daartoe door Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog te zijn aangemaand, niet alsnog is betaald, is 2% rente verschuldigd over het openstaande bedrag per kalendermaand, waarbij een lopende maand geldt als volle maand.

6.5 Reclamaties over facturen dienen uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog in het kader van de Opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, e.d. – of die het resultaat zijn van de door Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen e.d. – berusten uitsluitend bij Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

7.2 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in het vorige lid bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn.

7.3 Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden is/wordt gebracht.

Artikel 8. Klachten

8.1 Opdrachtgever is gehouden de uitgevoerde werkzaamheden steeds te (doen) onderzoeken zodra zij deze ontvangt, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn nadien. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit overstemt met hetgeen is overeengekomen.

8.2 Opdrachtgever is gehouden klachten met betrekking tot de door Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog uitgevoerde werkzaamheden schriftelijk aan Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog kenbaar te maken binnen veertien (14) dagen na afronding van de werkzaamheden.

8.3 De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

8.4 Opdrachtgever dient Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van haar betalingsverplichtingen wegens klachten.

8.6 Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog terecht klaagt, is Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog bevoegd naar eigen keuze de tekortkoming hetzij te herstellen dan wel te vervangen, hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde prijs zonder verdere uitvoering aan de Overeenkomst terug te geven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog is niet aansprakelijk als werkzaamheden of resultaten van uitgevoerde overeenkomsten of opdrachten niet (volledig) beantwoorden aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog heeft m.b.t. de uitvoering van overeenkomsten en opdrachten uitsluitend een inspanningsverplichting.

9.2 Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog is niet aansprakelijk voor een niet juiste of tijdige uitvoering van de opdracht door overmacht, waaronder te verstaan situaties die buiten haar invloedssfeer liggen, inclusief storingen in instrumenten, apparatuur, email of internet.

9.3. Van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog is alleen sprake als zij fouten heeft gemaakt of nalatigheden heeft begaan die een zorgvuldig handelend en met normale vakkennis uitgerust bureau had moeten vermijden, echter uitsluitend voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kathi Künnen.

9.4. Bij een toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 9.3 is de aansprakelijkheid van Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog in alle gevallen beperkt tot maximaal 50% van het overeengekomen honorarium. Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog is nimmer aansprakelijk voor letsel-, vervolg- en/of vermogensschade.

9.5. Gebreken bij een deel van de geleverde opdracht geven de opdrachtgever geen recht tot annulering van de gehele opdracht, dan wel tot niet betaling van facturen. De opdrachtgever Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog in staat te stellen de schade te herstellen, c.q. te beperken door middel van een nieuwe (deel)levering.

 Artikel 10. Overmacht

10.1 Partijen zijn in het geval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

10.2 Onder overmacht wordt mede doch niet enkel verstaan – ziekte die invloed heeft op uitvoering van de Overeenkomst door haar of van de door haar ingeschakelde derden, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog niet in staat is de verplichtingen na te komen.

10.3 Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren dan wel presteren.

10.4 Pas indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog is in geval van ontbinding geen schadevergoeding verschuldigd.

10.5 Voor zover Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1. Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog en opdrachtgever zijn tijdens en na de opdracht jegens elkaar gehouden tot geheimhouding van gegevens, adviezen of resultaten, waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat bekendmaking partijen schade kan berokkenen.

11.2. Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog wendt voor zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijn toevertrouwd dezelfde zorg en geheimhouding aan, die zij voor haar eigen zaken aanwendt.

11.3. Informatie die voor of tijdens de uitvoering van overeenkomsten van kandidaten, deelnemers of derden wordt verkregen wordt door Kathi Künnen – Organisatiepsycholoog niet aan opdrachtgevers verstrekt, tenzij met instemming van betrokkenen. Dit conform. De beroepscode van het NIP.